Emre GÜREŞ - Temizlik İşleri Müdür Vekili

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 • Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
 • Sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek.
 • Genel cadde ve sokak temizliği.
 • Süpürme.
 • Yıkama.
 • Katı atıkları depolama yerine kadar taşıma.
 • Taşıt parkı ve araçların hizmet için yeterli olup olmadığının tespiti.
 • İlaçlama ve tehlikeli ve zararlı atıkların toplanmasının mevzuata uygun yapılması.
 • Bölge kontrollerinin kontrol çizelgelerini hazırlamak doldurulan çizelgeleri değerlendirmek.
 • Puantajları hazırlamak ve değerlendirmek.
 • Çevre ve toplum sağlığının korunması için doğal kaynakların bitki ve hayvan popülasyonlarının kirliliğine karşı korunmasını sağlamak.
 • İl Çevre Müdürlüğü ile umumi sağlık kurulu kararlarını izlemek ve belediyemiz yükümlülüklerini yerine getirmek.
 • Arifiye Belediyesi'nin çevresel politikalarını oluşturmak ve temel ilkelerini belirlemek.
 • Arifiye´nin çevre planını hazırlamak.
 • Belediyenin çevresel enformasyon sistemini kurmak.
 • Çevresel etkileri irdelemek.
 • Çevre örgütünü oluşturmak ve güçlendirmek.
 • Çevresel etki değerlendirmesi süreci hazırlıklar yapmak.
 • Çevresel bozulmaları düzeltmek ve kirlilikleri gidermek.
 • Eşgüdüm ,işbirliği ve halkın katılımını sağlamak.
 • Atık kaynaklarını izlemek ve denetlemek.
 • Eğitim çalışmaları yapmak.
 • Çevreyi olumsuz etkileyen unsurlarla mücadele projeleri/programları hazırlamak.
 • Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

İletişim Bilgileri