Belediyemiz imar sınırları içerisinde Hanlıköy Mahallesi 1095 ada 2, 2, 4, 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ve 11.03.2022 tarih ve 5294 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kesinleşen 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Plan Değişikliğine göre hazırlanan ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 28.04.2022 tarih ve 29291 sayılı kararı ile onaylanan 3194 sayılı İmar Kanununun 18'nci maddesine göre hazırlanan Arazi ve Arsa Düzenlemesi dosyası  Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile ilan edilmek üzere askı ilanına çıkartılmıştır.

         İlgilere Önemle duyurulur...

         Plan Görseli için tıklayınız...

 

Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden:

 

İLAN ) 2022 YILI BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

      

        Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 23.03.2022 tarihli ve E-36871779-500-4951090 sayılı yazısında, ‘Tarımsal desteklemelerle ilgili 2022 yılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında bitkisel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele desteklemelerinin yürütülmesine esas teşkil eden ve uygulama esaslarının belirleneceği tebliğ yayımlanıncaya kadar üreticilerin mağduriyetine engel olabilmek ve yaşanabilecek aksaklıklarla karşılaşmamak için; 2022 yılı desteğine ait başvuru dosyalarında istenilen tüm belgelerin eksiksiz alınması,  2022 yılı tebliğ yayımlanıncaya kadar 2021 yılı tebliğinde (Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği( Tebliğ No:2021/37)) belirtilen başvuru eklerinden yararlanılabilir, başvurular doğrultusunda açık alanda ve örtüaltında uygulamaların yerinde kontrolünün zamanı geçirilmeden yapılarak tutanak altına alınması, uygulamalarda kullanılan biyolojik ve biyoteknik mücadele ürünlerinin talimatlarda belirtilen dozlarda yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi, desteklemeye ait iş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi gerekmektedir.’ denilmektedir.

 

Destekleme ödemesi için aranacak şartlar

a) Örtüaltı üretim yerinin ÖKS’de, açık alanda üretim yerinin ÇKS’de kayıtlı olması,

b) Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelede kullandığı BKÜ’ye ait faturaya sahip olması (e- fatura olması durumunda firması tarafından onaylı olması),

c) Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik gereği ÜKD kayıtlarını tutması ve onaylanmış olarak başvuru belgeleri ile birlikte ibraz etmesi,

ç) Bitki koruma faaliyetlerinin zirai mücadele teknik talimatlarına ve entegre mücadele prensiplerine göre yapılmış olması,

d) Kullanılmış olan BKÜ’nün etiket bilgilerine göre uygulanmış olması,

e) Örtüaltında faydalı böcek kullanan üreticilerin seralarında giriş ve yan havalandırma açıklıklarının tül ile kapatılmış olması,

f) Üreticilerin zeytinde Zeytin Sineğine karşı biyoteknik mücadelede ruhsatlı olan feromon+tuzak desteğinden yararlanabilmeleri için bireysel olarak en az 40 dekar zeytinlik alanda biyoteknik mücadele yaptığını beyan etmesi,

g) Ek-1’de yer alan dilekçe ekinde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususları belgeleyen eklerle birlikte il/ilçe müdürlüğüne başvurması,

ğ) Örtüaltı bitkisel üretimde domates güvesine karşı mücadele amaçlı dekara 2-4 adet, aynı amaçla açıkta domates yetiştiriciliğinde ise dekara 4-6 adet feromon kullanılmış olması gerekir.

 

 

İlan Olunur.30/03/2022

 

Adres: Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  

Tel: 0 264 229 22 16

           

 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden:

 

İLAN – 2022 Yılı Tarım Sigortaları Uygulamalarına İlişkin Duyuru

 

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2022 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler İle Prim Desteği Oranlarına İlişkin 4931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 22.12.2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Üreticilerin, tarım sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için Bakanlığımız kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları ve bu kayıtlarını her yıl güncellemeleri gerekmektedir.

Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 17. maddesinde belirtilen; ‘Bu kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 20/06/1977 tarihli ve 2090 sayılı kanundan yararlanamaz.’ hükmü uygulanmaktadır.

Poliçe ilk ve son kabul tarihleri www.tarsim.gov.tr adresinde bulunmaktadır. İlçemiz ana ürünlerinin poliçe ilk ve son kabul tarihleri:

 

Ürün

İlk Kabul Tarihi

Son Kabul Tarihi

Mısır ( Dane ) 1.üretim

1 Kasım 2021

10 Haziran 2022

Mısır ( Dane ) 2.üretim

1 Kasım 2021

30 Haziran 2022

Mısır ( Silajlık ) 1.üretim

1 Kasım 2021

10 Haziran 2022

Mısır ( Silajlık ) 2.üretim

1 Kasım 2021

30 Haziran 2022

Fındık

1 Kasım 2021

28 Şubat 2022

Ceviz

28 Şubat 2022

7 Mart 2022

Kivi

1 Kasım 2021

7 Şubat 2022

Yonca

1 Kasım 2021

10 Mayıs 2022

Buğday

1 Kasım 2021

21 Nisan 2022

Arpa

1 Kasım 2021

14 Nisan 2022

Tritikale 1.üretim

1 Kasım 2021

21 Nisan 2022

Tritikale ( Yeşil Ot ) 1.üretim

1 Kasım 2021

21 Nisan 2022

 

Not: Diğer tüm ürünler için www.tarsim.gov.tr adresine bakabilirsiniz.

 

Daha detaylı bilgi için üreticilerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

 

İlan olunur.06/01/2022

 

Adres: Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

            Tel: 0 264 229 22 16

           

 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden:

 

Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele
Destekleme Ödemesine İlişkin Duyuru

 

guncel/duyurular/tarim-1.pdf

guncel/duyurular/tarim-2.pdf

guncel/duyurular/tarim-3.pdf

           

 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden:

 

ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

Hububat hasadından sonra, kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak, toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, yabancı ot kontrolü,  bitki artıklarını en ucuz maliyetle ortadan kaldırmak, hasat sonrası artıkların ekonomik bir değer taşımadığı düşünceleri ile çoğu zaman bir alışkanlık haline geldiği için yasak olduğu halde, anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır.

Anızın yakılması orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açması, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riskleri ortaya çıkarmaktadır. Anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır.

Son yıllarda özellikle fındık bahçesi temizliği ile diğer bağ-bahçe ve tarla temizliği amacıyla anız ve benzeri bitki örtüsü yakılmasından kaynaklanan orman yangınlarının yoğun olduğu gözlenmiş olup, ormana bitişik tarla sahiplerince kesinlikle anız yakılmamalıdır.

Çobanların, arıcıların ve avcıların orman içinde ve bitişiğinde yangına sebebiyet verecek davranışlarda bulunmalarına ve özellikle seyyar arıcıların yangına hassas ağaçlandırma sahalarında konaklamalarına izin verilmeyecektir.

Anız yakmanın zararları sadece bunlarla sınırlı değildir. Anız yakmanın sayısız zararlarından bazıları şunlardır:

1-        Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur. Toprak organik maddesi yok edildiğinden, toprak verimliliği azalır, canlılarının beslenme ortamı yok edilir. 

2-        Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin maddeleri azalmakta ve zamanla toprağın verimliliği düşmektedir. Verimli tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir.

3-        Anız yakılması su ve rüzgâr erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgâr ve su ile taşınarak yok olmaktadır.

4-        Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır.

2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında, anız yakanlara idari para cezası verilmektedir. Ayrıca anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ise bu ceza beş kat arttırılmaktadır.

 

Daha detaylı bilgi için çiftçilerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

İlan Olunur.25/05/2021

 

Adres: Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  

Tel: 0 264 229 22 16


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İletişim Bilgileri