Ömer Faruk KARTAL- İmar ve Şehircilik Müdürü

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür.

İDARİ İŞLER BİRİMİ

 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışan tüm personelin özlük işlerini izleyerek, hasta kayıtlarını ve her türlü izinlerini düzenlemek.
 • Müdürlük makamınca verilen talimatlar doğrultusunda personel hareketlerini düzenlemek.
 • Müdürlük tarafından havale edilen özel, tüzel ve Kamu Kuruluşlarıyla Başkanlık ve bağlı kuruluşlardan gelen evrakları kaydetmek ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.
 • Kamu kurumları, Mahkemeler, gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçelere Müdürlükçe verilen cevapların yazışmalarını, yazışma kurallarına uygun olarak yapmak.
 • İşlemi tamamlanan evrakları düzenli bir şekilde evrak defterine kaydederek ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlara yasalara uygun bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak.
 • İşlem dosyalarını arşivlemek.
 • Ödeme evraklarını düzenlemek ve ayniyat işlemlerini takip etmek.
 • Yıllık Müdürlük bütçesini hazırlamak ve mali hizmetler müdürlüğüne göndermek.

YAPI DENETİM BİRİMİ

 • Betonarme projelerinin denetimini yapmak. Eksiklikleri varsa yazılı olarak ilgisine iade etmek. Uygun olanların ruhsat işleminin yapılması için diğer belgeleri ile birlikte ruhsat birimine aktarmak.
 • Yeni yapılacak olan binaların ruhsat eki olan zemin araştırma raporlarını incelemek, yapılan zemin iyileştirmelerini yerinde kontrol etmek.
 • Ruhsat dosyasında bulunan elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisat, kalorifer tesisatı, telefon, asansör ve benzeri tesisat projelerinin mimari ve betonarme projesine uygunluğunu kontrol etmek. Diğer kurumlarla ilgili olan projelerin yapı denetim kuruluşunda görevli denetçiler ileilgili kurumlar tarafından onaylanmasını sağlamak.
 • Onaylı projelerin tadilatının yapılması halinde bunları incelemek, onaylamak ve bütün projelerin birbirine uyumunu tetkik etmek.
 • Projeler hakkında ilgili talep ve şikâyet dilekçelerine cevap vermek.
 • Mevcut yapıların ilave veya değişikliklerine ilişkin tadilat projeleri ve raporlarının mevcutla uygunluğunu kontrol etmek, onama işlemini yapmak.
 • 4708 sayılı yasaya göre kurulan yapı denetim kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek.
 • Su basman kotu kontrolü yapmak.
 • 4708 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliği yanında imar mevzuatına aykırılıkları tespit etmek.
 • Görev alanı içindeki konularla ilgili Kamu Kuruluşları, Mahkemeler, gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçelere yasa ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek, verilen cevapları ilgilisine yasalara uygun şekilde ulaştırmak.

YAPI RUHSATI BİRİMİ

 • Mimari projelerin ön incelemesini yapıp alan hesaplarını kesinleştirdikten sonra ilgili yapı denetim kuruluşuna teslim etmek.
 • Yeni yapılacak binalar için ön izlemesi yapılan projelerinin ve eklerinin 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde tamam olduğunu kontrol ederek dosyalarını kabul etmek.
 • Ruhsata esas alan hesaplarını yaparak 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile Belediye Kanununda belirtilen harç hesaplarını yaparak tahsilatını sağlamak.
 • 3194 sayılı imar kanunu, 4708 sayılı yapı denetim kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında ruhsat alınmasını gerektiren her türlü imalat için ruhsat belgesi düzenlemek.
 • Kat irtifakı ve kat mülkiyeti projelerini tasdik etmek.
 • Asansör ruhsatı düzenlemek.
 • Müteahhit ve fenni mesullere ait sicilleri tutmak.
 • Görev alanı içindeki konularla ilgili Kamu Kuruluşları, Mahkemeler, gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçelere yasa ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek, verilen cevapları ilgilisine yasalara uygun şekilde ulaştırmak.

YAPI KULLANMA İZİN (İSKAN) BİRİMİ

 • 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğine göre yapıların ruhsat ve eklerine uygunluğunu kontrol etmek.
 • %100 hakediş evraklarını kontrol etmek.
 • Yapı denetim kuruluşları tarafından hazırlanan iş bitirme tutanağını kontrol etmek.
 • SSK ilişiksizlik belgesini istemek.
 • Vergi Dairesi iskan harcını tahsil edilmesini sağlamak.
 • 4708 sayılı yasa, 3194 sayılı İmar yasası, ilgili mevzuata ve standartlara uygun yapı kullanma izin belgesi hazırlamak.
 • Yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılar hakkında 1 ay içinde yapı denetim sertifikası hazırlamak ve onaylamak.
 • 4708 sayılı yasa gereği yıl sonunda tüm inşaatların seviye tespitini yapmak ve yapı denetim şirketleriyle ilgili sicil notu düzenlemek.
 • Binaların ısı yalıtım projelerine uygunluğunu kontrol etmek.
 • Asansörlerin Asansör Yönetmeliğine uygunluğunun TS kontrolünden sonra asansör ruhsatı tanzim etmek.
 • Bankaların ve şahısların talep ettiği exspertiz raporlarını hazırlamak.
 • Ruhsat ve iskanla ilgili uygunluğunu kontrol etmek. Raporları onaylamak. Görev alanı içindeki konularla ilgili Kamu Kuruluşları, Mahkemeler, gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçelere yasa ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek, verilen cevapları ilgilisine yasalara uygun şekilde ulaştırmak.

KAÇAK YAPI TAKİP BİRİMİ

 • Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ruhsatsız ve ruhsata aykırı bina yapılmasını önlemek için çalışma programı çerçevesinde sürekli takip etmek.
 • Ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapıldığının tespiti halinde yapı tatil tutanağı tanzim etmek ve inşaatı mühürlemek. Tutanağı ilgilisine tebliğ etmek, edilmezse inşaata asmak ve bir örneğini muhtara bırakmak.
 • Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapının tespit sonucunda 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddesine göre işlem yapılmak üzere Belediye Encümenine sevk etmek.
 • Tutanakta belirtilen süre içinde ruhsat alınmaz ve / veya yapı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmezse varsa yapı sahibinin itirazı ile birlikte dosyayı gerekli kararı almak üzere encümene göndermek.
 • Belediye encümeninin yıkım kararlarını, ilgili Kamu Kurumu ve Kuruluşlara bildirmek ve yıkım ekibini oluşturmak.

Kaçak Yapı Takip Ekibi:

   • Şikayetleri takibi ve yasal işlemler (Mühür, Tutanak).
   • Sürekli kaçak inşaat takibi yasal işlemler (Mühür, Tutanak).
   • Yapı Tatil Zabtının mal sahibine ve muhtara tebliği.
   • İnşaatın son durumunu tutanak ve fotoğrafla tespit.
   • Kaçak inşaatla ilgili evrakları İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün büro personeline teslim etmek.
   • Mühür fekki takibi yapmak.

Bürodaki İş Takip Ekibi:

   • Şikayet dilekçelerini takip ekibine ulaştırmak.
   • Takip ekibinden gelen evrakları Encümene yazmak.
   • Encümen kararının ilgilisine tebliğini yapmak.
   • Tespiti yapılan inşaatların ruhsat araştırmasını ve ruhsatsız ise ruhsat alma imkanının olup olmadığını araştırmak.
   • Yıkım kararı alınan inşaatların yıkımı için yıkım ekibine bildirmek.
   • Yıkım uygulaması için elektrik, su, doğalgaz kesilmesi, Emniyet, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğüne yazı yazmak.
   • Mühür fekki varsa Savcılığa yazı.
   • Encümen kararının ilgilisine tebliği.
   • Cezaların uygulanıp uygulanmadığının takibi.
   • Yıkım işlemi tamamlanan işlere ait evrakları sonlandırmak.

Yıkım Ekibi:

   • İhtiyaca göre görevlendirilen teknik elemanlar.
   • Zabıta Müdürlüğü sorumlusu.
   • Fen İşleri Müdürlüğü sorumlusu.
   • Su İşleri Müdürlüğü sorumlusu.

Görevleri:

    • Yıkım ile ilgili, bürodan gelen kararları uygulamak.
    • Yıkım esnasında yıkım şeklini yönetmek, emniyeti sağlamak.
    • Yıkım tamamlandıktan sonra tutanak tutmak, gerekli işlemleri tamamlamak üzere büro yetkilisine teslim etmek.

İletişim Bilgileri