Belediyemiz işlerinde kullanılmak üzere Madeni Yağ (Nakliye Dahil) satın alınacaktır...

ARİFİYE BELEDİYESİ

Muhtelif Madeni Yağ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale Kayıt Numarası: 2021/1049

1-İdarenin:

  1. Adresi: Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi No:247 54580 ARİFİYE/SAKARYA
  2. Telefon ve faks numarası: 2642291010 - 2642291012
  3. Elektronik Posta Adresi: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  4. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın:

  1. Niteliği, türü ve miktarı: Muhtelif Miktarda Madeni Yağ. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  2. Teslim yeri: İdarenin garajındaki deposuna teslim edilecektir.
  3. Teslim tarihi: İdarenin garajındaki deposuna siparişi takiben 15 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin:

  1. Yapılacağı yer: Arifbey Mah. Şehit Mustafa Sezer Cd. No:1/A Belediye Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu 54580 Arifiye/Sakarya
  2. Tarihi ve saati: 25.01.2021 - 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5- İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi:

7.1- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Arifiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14- Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.