Mülkiyeti Belediyemize ait Kuğulu Park Düğün Salonu 10 yıllığına kiraya verilecektir...

İ L A N

ARİFİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                             

 1. Belediyemiz Meclisinin 01.11.2021 tarih ve 2021/56 sayılı kararı gereğince, mülkiyeti Belediyemize ait Hanlıköy Mahallesi Sanayi Caddesi No: 64 adresinde bulunan Kuğulu Park Düğün Salonunun 10 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
 2. 10 yıllık kira için belirlenen Muhammen Bedel ve Geçici Teminat miktarları aşağıdaki şekildedir.  

 

KİRALANACAK İŞYERİ

 

İHALE KONUSU

KİRA BEDELİ Aylık

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

Hanlıköy Mah. Sanayi Cad. No:64

Kuğulu Park Düğün Salonu

5.000,00 - TL

5000x120 ay= 600.000 TL

18.000 TL

 1. İhaleye ait Şartname ve ekleri Arifiye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100 TL. bedelle satın alınabilir.
 2. İhale 22.12.2021 Çarşamba günü saat 15.00'te Arifiye Belediyesi Seyfettin Kubilay Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 3. İhale sonunda ihaleyi alan istekli ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde %6 Kesin Teminat bedelini yatıracaktır. Bu süre içinde Kesin Teminat bedeli ödenmediği taktirde ihaleyi kazananın yatırdığı Geçici Teminat Belediye’ye gelir kaydedilecek ve ihale iptal edilecektir.
 4. İhale sonunda ihaleyi alan istekliye 01.01.2022 tarihinde yer teslimi yapılacak ve 01.01.2022 – 31.12.2031 tarihlerini kapsayan 10 yıllık Kira Sözleşmesi imzalanacaktır.
 5. İhaleye Katılmak için Gerekli Evraklar :

      Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (2021 yılı onaylı)

 • Gerçek kişi olması halinde Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgah belgesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 • Vekaleten ihaleye katılanlar için noter tasdikli vekaletname
 • Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen Geçici Teminat
 • İhale dökümanının satın alındığına dair belge
 • Ortak girişim ise, ortakların her birinin kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (2021 yılı onaylı)
 1. İhaleye katılmak için gerekli evraklar 22.12.2021 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

İlan Olunur.

 

 

                                                                                                   İsmail KARAKULLUKÇU

                                                                                                          Belediye Başkanı