Mülkiyeti belediyemize ait Karaaptiler Mahallesi 592 ada 151 ve 152 nolu parseller üzerine ihaleyi alacak kiracı tarafından yapılacak Kafeterya ve Büfenin 10 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. 

 

 

İ L A N

ARİFİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                             

 1. Mülkiyeti belediyemize ait Karaaptiler Mahallesi 592 ada 151 ve 152 nolu parseller üzerine ihaleyi alacak kiracı tarafından yapılacak Kafeterya ve Büfenin 10 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
 2. 10 yıllık kira için belirlenen Muhammen Bedel ve Geçici Teminat miktarları aşağıdaki şekildedir.  

 

KİRALANACAK İŞYERİ

 

İHALE KONUSU

KİRA BEDELİ Aylık

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

 Karaaptiler 592 ada 151 152 parsel

Restaurant ve Büfe

200,00.- TL

200x120 ay= 24.000TL

1.000 TL

 

 1. İhaleye ait Şartname ve ekleri Arifiye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100 TL. bedelle satın alınabilir.
 2. İhale 28.07.2021 Çarşamba günü saat 15.00'te Arifiye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 3. İhale sonunda ihaleyi alan istekliye 01.08.2021 tarihinde yer teslimi yapılacaktır. İdari Şartname ekinde bulunan Restaurant ve Büfe projesine uygun olarak ihaleyi kazanan istekli tarafından yapılacaktır. Restaurant ve Büfe yapımı yer teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde bitirilecektir. Restaurant ve büfe inşaatı bitiminden sonra Belediye tarafından kabulü yapılacak ve 10 yıllık Kira Sözleşmesi imzalanacaktır. Kiracı tarafından yapılacak Restaurant ve Büfenin KDV. Dahil toplam maliyeti 596.425 TL.’dır.
 4. İhaleye Katılmak için Gerekli Evraklar :
 • Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (2021 yılı onaylı)
 • Gerçek kişi olması halinde Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgah belgesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 • Vekaleten ihaleye katılanlar için noter tasdikli vekaletname
 • Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen Geçici Teminat
 • İhale dökümanının satın alındığına dair belge
 • Ortak girişim ise, ortakların her birinin kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (2021 yılı onaylı)
 1. İhaleye katılmak için gerekli evraklar 28.07.2021 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

 

İlan Olunur.