Hurda karşılığı 3 adet bina yıktırılacaktır...

İ L A N

ARİFİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                             

 1. Arifiye Belediye Encümeninin 16.02.2022 tarih ve 2022/34 sayılı kararı ile mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait ilçemiz sınırlarında bulunan 2 adet okul binası ve 1 adet pansiyon binasının hurda karşılığı yıkılması işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yaptırılacaktır.
 2. Hurda karşılığı yıktırılacak toplam 3 bina için belirlenen Muhammen Bedel 347.500 TL. ve Geçici Teminat miktarı 10.500 TL.’dır.  
 3. İhaleye ait Şartname ve ekleri Arifiye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100 TL. bedelle satın alınabilir.
 4. İhale 09.03.2022 Çarşamba günü saat 15.00'te Arifiye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 5. İhale sonunda ihaleyi alan istekli ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde %6 Kesin Teminat bedelini yatıracaktır. Bu süre içinde Kesin Teminat bedeli ödenmediği taktirde ihaleyi kazananın yatırdığı Geçici Teminat Belediye’ye gelir kaydedilecek ve ihale iptal edilecektir.
 6. İhaleyi kazanan tarafından Kesin Teminat tutarı yatırıldıktan sonra sözleşme imzalanacak, 5 gün içinde yer teslimi yapılacaktır. Yüklenici, yer teslim tarihinden itibaren 80 (seksen) gün içinde işi bitirecektir.
 7. İhaleye Katılmak için Gerekli Evraklar :

      Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (2022 yılı onaylı)

 • Gerçek kişi olması halinde Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgah belgesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 • Vekaleten ihaleye katılanlar için noter tasdikli vekaletname
 • Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen Geçici Teminat
 • İhale dökümanının satın alındığına dair belge
 • Ortak girişim ise, ortakların her birinin kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (2022 yılı onaylı)
 1. İhaleye katılmak için gerekli evraklar 09.03.2022 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

İlan Olunur.

 

İhale Belgeleri için tıklayınız...

 

 

                                                                                                                                                               İsmail KARAKULLUKÇU

                                                                                                                                                                          Belediye Başkanı