Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden:

  

İLAN ) ANIZ YANGINLARININ ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ VALİLİK TEBLİĞİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Sakarya İli Mülki Hudutları Dahilinde 2024 Yılı Anız Yangınlarının Önlenmesi İle İlgili Valilik Tebliği

Tebliğ No: 2024/1

Amaç

Madde 1- Bu tebliğin amacı, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif tedbirlerle ilgili olarak, teknik elemanların, çiftçilerin eğitilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu tebliğ, yukarıda açıklanan amacın gerçekleştirmesini sağlamak için, İlimiz mülki hudutları dahilinde; anız yakılmasının önlenmesi konusunda yapılacak çalışmalar ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3- a) Eğitim-Yayım Çalışmalarında Yasal Dayanaklar:

29.11.2011 tarih ve B.12.O.HKM.O.02.144/MEV-201 1-127/66 sayılı Bakanlık Merkez Teşkilatı Görev yönergesinin 76. maddesinin "f' bendinde "Tarımsal üretimin sürdürülebilir, ekonomik, verimli ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde yapılması için gerekli eğitim ve yayım çalışmaları yapmak" açıklaması ile anız yakılmasının önlenmesi hususundaki eğitim ve yayım çalışmaları Başkanlığımız Çiftçi Eğitim ve Yayım Daire Başkanlığının görevleri arasında açıklanmıştır.

Buna ilaveten; 08.07.2011 tarih ve B.12.O.FKM.O.02.144/MEV-2008-236/88 sayılı Bakanlık Taşra Teşkilatı Görev yönergesinin 7. maddesinin 2.bendinin, "d" şıkkında "ürün kaybını ve ekolojik sisteme önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek" görevi Bitkisel Üretim ve zarar verici faaliyetleri Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünün görevleri arasında açıklanmıştır.

Bakanlığımızın 01.06.2023 tarih ve 10034733 sayılı yazısında Anız yakılmasını önlemek, doğal dengeyi korumak ve araziler üzerinde bulunan enerji ve haberleşme iletim hatlarının zarar görmesini engellemek amacıyla 16 Aralık 1998 tarihli ve 23555 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 'Anız Yakılmasının Önlenmesi Hakkında Tebliğin 2. ve 8. Maddeleri gereğince eğitim yayım faaliyetleri yapılacaktır.

b)Cezai işlemlerde Yasal Dayanaklar:

2872 Sayılı Çevre Kanunu' nun, Ek-1 Maddesinin (Ek: 26/4/2006 — 5491/23 md.) "c" bendinde "Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır. Ancak, ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerce hazırlanan eylem plânı çerçevesinde ve valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir." açıklamasına göre "ikinci ürün ekilişi yapılan illerde, Valilik Makamının izni ile kontrollü anız yakmaya izin verilebilir" açıklamaları yapılmaktadır.

Buna ilaveten; İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 28.12.2023 tarihli ve sayılı 32413 Resmi Gazete’de yayımlanan 2024/1 nolu Tebliğ'inde "anız yakanlara her dekar için 386,79 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır." açıklamasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel Hükümler ve Biçerdöver Sahiplerinin Anız Yakılmasının Önlenmesi Konusundaki

Sorumlulukları:

Madde 4- 1. Hasat edilecek ürüne ve çevreye zarar vermemek için ilgililerce yangın tehlikesine karşı, yerinde ve zamanında her türlü emniyet tedbiri alınacaktır.

2.Operatör belgeli sürücüler, tarla ve ürün durumu ile arazi yapısını dikkate alarak, anızın yakılmasına meydan vermeyecek en uygun yükseklikten biçim yapacaklardır.

3.Ormana bitişik hububat tarlalarında, ürün sahipleri ve muhtarlar, hasadı müteakip yanıcı maddelerden (anızlardan) arındırılmış 5-10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant oluşturulmasını sağlayacaklar, orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot, çalı yakılmasına engel olarak, muhtarlar aksine hareket edenleri Jandarma veya Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir.

4.Anız yakılmasının önlenmesinin daha etkin hale getirilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Ziraat Odası Başkanlıklarından yapılacak eğitici eleman talepleri İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce derhal yerine getirilecektir.

5.Anız yakılması halinde meydana gelecek orman yangınları ve zararları hakkında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce eğitim çalışmaları yapılacak ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66. Maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, alınacak karar ve tebliğlerin Kaymakamlıklarca halka duyurulması sağlanacaktır. Anız yakılmasının yasaklanması işleminin mahalle muhtarlıklarınca ilan edilmesi sağlanacak ve yasaklamalara uymayanlar hakkında İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri ve Orman İşletme Müdürlüklerince ise 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır.

6.Kırsal alanda çalışan biçerdöverler dâhil tüm araçlarda yangın söndürücü bulundurulması hususu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve muhtarlıklarca ilgililere duyurulacaktır.

7.İl Milli Eğitim Müdürlüğünce anız yangınları ile ilgili olarak tüm okullarda öğrencilere yönelik eğitim verilecektir. Okullarda öğrencilere yönelik yapılacak eğitimlerde, İl ve İlçe Milli Eğitim

Müdürlüklerince talep olması halinde, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan ve konu ile ilgili eğitim almış teknik elemanlar görevlendirilecektir.

8.Müftülüklerce camilerde anız yangınları ile ilgili hutbeler okunacaktır.

9.6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince, devlet ormanlarında belirlenen konaklama yerleri dışında gecelemek, ocak yerleri dışında her türlü ateşin yakılması ile anız veya benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklanmış olup, bu hususun takibi mahalle muhtarlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüklerince yapılacaktır.

10.Kontrol görevlileri halkın ve mahalle muhtarlıklarının uyarılması, anız yakma yasağı ve tarla

temizlikleri orman piknik mesire yerleri dışında ateş yakma konaklama ve gecelemeler ile orman alanlarında dikkatli davranılması için uyarı ve ikazlar yapacaktır.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Anız Yakılmasının Önlenmesi Konusundaki Sorumlulukları:

Madde 5- İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Odası Başkanlıkları:

  1. Çiftçi eğitimi programlarında geniş bir şekilde anız yangınlarına yer verilecek ve zararları etraflıca anlatılacaktır.

2.Yapılacak eğitim yayım çalışmalarında yerel yönetim imkanları ve sivil toplum örgütlerinin katkıları sağlanarak çevreye duyarlılık yaygınlaştırılacaktır. Yapılan saha kontrollerinde ve ihbarlar sonucu yapılan anız yangınlarına ilişkin tutulan tutanaklar yasal işlem uygulanmak üzere İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne gönderilecektir.

Yapılan çalışmalara ilişkin uygulama raporları İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne gönderilecektir.

Madde 6- Karayolları Şube Müdürlüğü:

Havayı kirleten anız yangınları zaman zaman karayollarında görüşü azaltmakta bu durum trafik kazaları ile can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Karayolları Şube Müdürlüğünce yol şevlerindeki otlar temizlenerek yanıcı materyal kaldırılacak. Yol kenarlarında anız yangınlarının zararlarına ilişkin uyarıcı levhalar asılacaktır.

Yapılan saha kontrollerinde ve ihbarlar sonucu yapılan anız yangınlarına ilişkin tutulan tutanaklar yasal işlem uygulanmak üzere İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne gönderilecektir.

Madde 7- İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü:

1.Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında kontrol ve devriye görevi artırılacaktır. Yangın vukuunda ve istenildiği takdirde yangından etkilenen canlı ve cansız varlıkların taşınması için araç ve personel yardımında bulunacaktır.

2.Alınan önlem ve duyurulara rağmen, anız yangınına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne gönderilecektir.

Madde 8- Milli Eğitim Müdürlüğü :

Anız yangınlarının zararlı etkilerinin çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından daha iyi kavranabilmesi için eğitim müfredatında anız yangınları ve zararları konularında eğitime yer ayıracaklardır. Yapılan çalışmalara ilişkin uygulama raporu Kasım ayı itibariyle İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne gönderilecektir.

Madde 9- Orman İşletme Müdürlükleri ve Şeflikleri:

1.Orman Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda anız yakılmasının yasak olduğu yerleşim birimindeki çiftçiler anız yakılması sonucu meydana gelebilecek orman yangınları konusunda bilgilendirilecektir. Mahalle toplantıları şeklinde yapılacak bu bilgilendirmeye İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik elemanları da katılacaktır. Hasat öncesinde hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak denetimler artırılacak yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

2.İhbarlara acil müdahale ekipleri oluşturularak bu konuda yerel yönetim imkânları ve sivil toplum örgütlerinin katkıları sağlanacak ve çevreye duyarlılık yaygınlaştırılacaktır. Yangına hassas bölgelerdeki tarım alanları ile orman alanları arasında yangını önleyecek şekilde greyderle şeritler açılacaktır.

3.Alınan önlem ve duyurulara rağmen anız yangınına sebep olanlar hakkında anız yangınının orman alanına 4 km mesafede olması halinde 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır. Bu durumda yasal işlem yapılmak üzere tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne gönderilecektir Madde 10- Belediye Başkanlıkları:

Anız yakılmasının önlenmesine yönelik olarak Valiliğimizce yayınlanan bu tebliği ilgililerin bilgilendirilmesi için ilan edecekler. Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki anız yangınlarının söndürülmesi için itfaiye birimlerinin müdahalesini sağlayacaklardır.

Madde 11- Mahalle Muhtarlıkları :

Anız yakılmasının önlenmesine yönelik olarak Valiliğimizce yayınlanan bu tebliğ kamuoyu ve ilgililerin bilgilendirilmesi için ilan edeceklerdir. Anız yangınlarına sebebiyet verenleri en kısa sürede belirleyerek ivedilikle ilgili makamların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Madde 12- İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü:

1.Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak, denetimler artırılacak, yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Anız yangınlarının önlenmesine ilişkin, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalar yapılacaktır.

2.Yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kurumlarca 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır. 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesine dayanılarak 2024 yılında kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, 28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2024/1 no'lu tebliğ ile belirlenmiştir.

3.Söz konusu tebliğde "Bu Kanunun Ek-1' inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 386,79 TL idari para cezası verilir" hükmü ile "Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır' açıklaması yer almaktadır.

4.Valilik Tebliğine muhalefet etmekten Kabahatler Kanununun 32.maddesine göre 2024 yılı için

2.052,00 TL idari para cezası verilecektir.

Madde 13- 2872 sayılı Çevre Kanununun EK-I Maddesinin ( EK:26/4/2006-5491/23 md.) c bendinde ". . ..ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerce hazırlanan eylem planı çerçevesinde ve valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir" açıklamasına rağmen kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir.

Madde 14-Yangın ihbarı için;

112 Acil Çağrı Merkezi aranacaktır.

Mahalle muhtarlarının çiftçilere; yasaklama kararlarına ve talimatlara uymamaları durumunda haklarında işlem yapılacağını tebliğen duyurmaları gerekmektedir.

Çiftçilerimizin alınan    kararlara titizlikle   uymaları, ormanlarımızın ve doğal kaynaklarımızın korunması açısından önem taşımaktadır.

Yaşar KARADENİZ Vali

İlan Olunur.13/06/2024

 

 

Adres: Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  

Tel: 0 264 229 22 16

           

 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İletişim Bilgileri