Sakarya Valiliğinden:

  

Sakarya İli Mülki Hudutları Dahilinde 2024 Yılı  Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesiyle İlgili Valilik Tebliği

Tebliğ No : 2024/2

Amaç ve Kapsam

Madde 1-Bu Tebliğ; tarla bitkilerinin (Buğday, Arpa, Soya, Çeltik, Mısır, Ayçiçeği, Yulaf, Çavdar, Nohut, Aspir vb.) zamanında, en az ürün kaybı ile tekniğine uygun olarak hasat edilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlemek, biçerdöverlerle yapılan hasatta meydana gelen ürün kayıp ve hasarlarını en alt seviyede tutmak, eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amacıyla Sakarya İli mülki hudutları dahilinde; biçerdöverlerin çalıştırılmaları, kullanımları, kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 2-Eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amaçlanan bu tebliğ, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. ve 40. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Biçerdöver Sahipleri ve Biçerdöver Operatörlerinin Sorumlulukları

Madde 3-Sakarya İli mülki hudutları dahilinde 2024 yılı hasat sezonunda, biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörlerinin aşağıda belirtilen hususlara uymaları zorunludur.

  • "G sınıfı (Biçerdöver) Sürücü Belgesi" veya "Biçerdöver Operatör Belgesi" bulunmayanlar biçerdöver operatörü olarak çalışamayacak ve biçerdöver sahipleri tarafından çalıştırılmayacaktır.
  1. Biçerdöver sahipleri ve operatörleri 2024 yılı için Sakarya İli mülki hudutları içerisinde yapılacak hasat sırasında % 2 ürün kayıp oranını geçmeyecektir. Arazi durumuna göre ürün kaybı indeksi değerleri dikkate alınacaktır.
  • Biçerdöver sahipleri, 6'şar kiloluk 2 adet yangın söndürücü cihazı bulunmayan biçerdöverleri çalıştıramayacaktır.
  1. Biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörleri, görevli Kontrolörlerce talep edilmesi halinde kimliklerini ibraz etmek zorundadırlar.

Bildirim

 

Madde 4-Ürün sahipleri, hasatta fazla ürün kaybına sebep olan biçerdöver operatörlerini en yakın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildireceklerdir. Ürün sahipleri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince yapılacak eğitim ve yayım faaliyetlerine katılacaktır.

Biçerdöver kira ücretlerinin belirlenmesinde esas, karşılıklı anlaşma olacaktır. Ürün sahibi veya ürün sahiplerini temsilen Muhtarlık, Belediye Başkanlıkları, Ziraat Odası Başkanlıkları veya Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlıklarınca, hizmet vericiler olan biçerdöver sahibi veya sahipleri ile hukuki geçerliliği olan sözleşme yapacaklar, biçerdöver hasat ücretleri yapılacak sözleşmede belirtilecektir.

Kontroller

Madde 5-2024 yılı biçerdöverle ürün hasadında tarla kontrolleri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hasat tekniği konusunda eğitimli ve Valilik Oluru ile görevlendirilmiş teknik elemanlarca yapılacaktır.

İdari yaptırım Kararının Tespiti ve Uygulanması

Madde 6- Kontroller sırasında bu Tebliğin 3. maddesinde yer alan hususlardan bir veya birkaçının ihlal edildiğinin tespiti halinde, Valilik Oluru ile görevlendirilmiş kontrolörlerce, Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı ekindeki İdari Yaptırım Karar Tutanağı Formu doldurulacak ve Mülki İdare Amirinin onayına sunulacaktır.

Yaptırımlar

Madde 7-Bu Tebliğinn 3. maddesine uymayanlara, davranışları başka bir suç oluşturmuyorsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 40. maddelerine uygun olarak eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla işlem yapılacak,muhalefet edenler veya zorluk çıkaranlar hakkında Valilik Oluru ile görevlendirilen Kontrolörün talebi halinde ilgili makamlarca kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sağlanacaktır.

Yaptırımların Uygulanması

Madde 8-Bu Tebliğin 3. maddesinin (a) bendine aykırı davranan biçerdöver sahipleri ve biçerdöver kullanıcısı operatörlerin her birine ihlal edilen her bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Biçerdöver operatörü aynı zamanda biçerdöverin sahibi ise ihlal edilen her bir fiil için tek idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası, 2024 yılı için 2052.00 TL ‘dir. (İkibinElliİki Türk Lirasıdır.)

Bu Tebliğin 3. maddesinin (b) bendine aykırı davranan biçerdöver kullanıcısı operatöre 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası 2024 yılı için 2052.00 TL ‘dir. (İkibinElliİki Türk Lirasıdır.)

Bu Tebliğin 3. maddesi (c) bendine aykırı davranan biçerdöver sahiplerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası 2024 yılı için 2052.00 TL ‘dir. (İkibinElliİki Türk Lirasıdır.)

Bu tebliğin 3. maddesinin (d) bendine aykırı davranan biçerdöver sahipleri ve biçerdöver kullanıcısı operatörlere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 40. maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası 2024 yılı için 977,00 TL'dir. (DokuzYüzYetmişYedi Türk Lirasıdır.)

Madde 9-İdari para cezası uygulaması, İdari Yaptırım Karar Tutanağı Formu doldurulup Mülki İdare Amirinin onayı alındıktan sonra ilgilinin kendisine veya adresine tebliği usulüne göre yapılacaktır.

 

 

Adres: Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  

Tel: 0 264 229 22 16

           

 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İletişim Bilgileri