Arifiye Belediyesi
Ak Masa

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

FacebookTwitterGoogle bookmark

Talip ALYÜZ
Talip ALYÜZ

Strateji Geliştirme Müdürü

-----------------------------------------------------------

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

Aşağıda belirtilen görevler, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 • Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 • Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 • Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin araştırma geliştirme, danışmanlık ve raporlama hizmetlerini yerine getirmek.
 • Belediyede kurulması halinde Strateji Geliştirme Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek.
 • Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunu izleyerek değerlendirmek.
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 • Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken ve Strateji Geliştirme Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 • Belediyenin faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek ve raporlamak sureti ile üst yöneticiye sunmak.
 • Ülke içi ve dışındaki toplantı, konferans, sempozyum, fuar, teknik gezi v.b. toplantılara katılımın ve raporun sunulmasını sağlamak.
 • Kurumsal verimliliği ve kaliteyi arttırmak amacıyla, ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak.
 • Ulusal ve Uluslararası mali kaynakları araştırmak takip etmek ve ilgili birimleri bilgilendirmek.
 • Müdürlük kapsamında yürütülen çalışmalar ile ilgili etkinlikler düzenlemek.
 • Tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler vb. kuruluşlarla ortak proje geliştirerek uygulamak.
 • Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.Hava Durumu

°F°C
Arifiye
Error! Unable to Find Specified Location!
Telif Hakkı © 2019 ..:: T.C. Arifiye Belediyesi Resmi Web Sitesi ::... Tüm Hakları Saklıdır.

Adres: Arifbey Mah. Atatürk Cad. No:247 54580 Arifiye / SAKARYA Tel: 0264 2291010 Fax: 0264 2291012 E-Posta: bilgi @ arifiye.bel.tr
Bu web sitesi en iyi Microsoft Internet Explorer (v7.0 ve üzeri), Mozilla Firefox (v3.0 ve üzeri), Google Chrome (v7.0 ve üzeri) tarayıcılarıyla görüntülenir.