Arifiye Belediyesi
Ak Masa

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

FacebookTwitterGoogle bookmark

tamer ziya koseTamer Ziya KÖSE

Destek Hizmetleri Müdür V.


Destek Hizmetleri Müdürlüğü

I.TANIM

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Arifiye Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri, politikaları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri  Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5366 sayılı Tebligat Kanunu,832 Sayılı Sayıştay Kanunu, 237 sayılı Taşıt Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Belediye Başkanı ve diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, müdürlük bütçesine uygun olarak Başkanlık makamının  emir ve direktifleri doğrultusunda iş ve işlemleri yürütür.

II. MİSYON

Belediyemizin kalite politikası doğrultusunda halkımıza hizmetin daha iyi ve hızlı bir şekilde götürülmesi noktasında diğer müdürlüklerle de koordineli olarak çalışarak müdürlüğümüze yasalar ve idarece verilen kamu hizmetini Mali Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması, Saydamlık, Hakkaniyet ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmektir.

III.VİZYON

“Sorunlara çözüm üreten, yarınları inşa eden”belediyecilik anlayışında Müdürlüğümüzün öncü ve örnek olması.

IV. TEMEL İLKELER

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

 • Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık ve açıklık,
 • Hizmetlerin temin sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensiplerinden hareketle etkinlik,
 • Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik,
 • Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde sosyal belediyecilik,
 • Hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti,
 • Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon temel ilkeleri esas alınır.

v. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı

Destek Hizmetleri Müdürü

1)Satınalma Şefliği


3) Ayniyat Şefliği


4) Müdürlük Kalemi


2) İhale Şefliği


1) SATINALMA ŞEFLİĞİ

Görev ve Sorumlulukları

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22. Maddesi, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 14/12/2009 tarihli 2009/1 sayılı Sancaktepe Belediye Başkanlığı genelgesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belediyenin ihtiyaç duyduğu mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerini gerçekleştirmek.
 • Mal alımı,  hizmet alımı ve yapım işleri ile ilgili kanun maddeleri ve yönetmelikleri referans alarak, alım yöntemini belirlemek.
 • Satın alınan ürünlerin tanımlanması, ayniyat birimi tarafından belediye envanterine giriş kayıtlarının yaptırılması ve izlenebilirliğine yönelik işlemlerin prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Doğrudan Temin işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Birimimize ait resmi yazışmaları ve havale olan yazıların cevaplarını yazmak.
 • Birimi ilgilendiren diğer konuları, üst mercilerden gelen emirleri ve görevleri yerine getirmek.
 • Birimimize diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.

2) İHALE ŞEFLiĞİ

Görev ve Sorumlulukları

 • Belediyemiz Müdürlüklerinin yapması gereken yapım işleri, hizmet ve mal alımı işi için metraj yaklaşık maliyet ve teknik şartnameleri hazırlanan işlerin ihalelerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre gerçekleştirilip sözleşmeye bağlamak.
 • Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanan fiyat farkı kararnamelerini takip ederek belediyemizin yapacağı ve sözleşmeye bağlanmış olan ihaleleri için fiyat farklarını uygulamak.
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yapılan ve isteklilerce ihale sonucuna itiraz edilip ve itiraz sonucu Kamu İhale Kurumu tarafından verilen Uyuşmazlık Kararlarını takip ederek, yapılan eksiklikleri takip etmek.


 • Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait mal alımı ve hizmet alımı işlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Kamu İhale Genel Tebliğini referans alarak mal ve hizmet alımı yönteminin belirlemek.
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yapması gereken ihalelerin metraj, yaklaşık maliyetlerini hazırlayıp 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesini gerçekleştirerek hizmet ve malın tedarikini sağlamak ve sözleşme sonrası proje yönetimini takip etmek.
 • Belediyemizin yapacağı yatırımlarla ilgili sözleşmeye bağlanan işlerde proje yönetimi aşamasında Kanun ve Yönetmeliklerin uygulanmasında diğer müdürlüklere destek sağlamak.
 • Birimimize ait resmi yazışmaları ve havale olan yazışmaların cevaplarını yazmak.
 • Birimize diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.

3)AYNİYAT ŞEFLİĞİ

Görev ve Sorumluluklar

 • 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve Taşınır Mal Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümlerini esas alarak Belediyemiz tüm birimleri tarafından İhale Usulü ve Doğrudan Temin yöntemiyle ya da hibe yoluyla alınan tüm taşınırların giriş kayıtlarının belediye envanterine kaydedilmesi işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Belediyemize ait değer ifade eden her türlü ayniyatın belirlenen esaslara göre teslim alınması, kayıtlara geçirilerek kullanıma sunulması, malzemelerin amacına uygun kullanılması ve korunmasını sağlamak.
 • Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kayıt altına alınan demirbaşları talep eden müdürlüğün envanterine transfer edilmesi ve zimmet işleminin gerçekleştirmek.
 • Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara sicil numarası verilerek etiketleme yapmak.
 • Belediyemiz birimlerinden gelen tüketim talepleri için düzenlenmiş istek belgeleri doğrultusunda, talep eden birimlere tüketim malzemelerinin teslim etmek.
 • Taşınır Mal Yönetmeliğinde öngörülen süreler içerisinde Belediyemiz envanterine kaydedilmiş olan ve istek belgeleriyle birimlere çıkışı yapılmış tüketim malzemelerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek.
 • Yılsonu demirbaş sayımlarında hurdaya ayrılması gereken demirbaşların, yasa ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre komisyon kurularak kayıtlardan düşürülmesi işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Belediyemiz tarafından 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşınır Mal Yönetmeliği esas alınarak bedelsiz devir ve tahsis işlemi yapılan araçların Belediyemiz kayıtlarından düşürülmesi işlemlerini gerçekleştirmek.


 • Belediyemiz müdürlüklerinin yılsonu envanterlerinin ve taşınır hesap cetvellerinin hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek.
 • Belediyemiz bünyesindeki tüm odaların demirbaş kayıt listelerini güncellemek ve odalara asmak.


4)MÜDÜRLÜK KALEMİ

Görev ve Sorumluluklar

 • Birime gelen evrakları teslim alıp, sınıflandırıp, müdürün bilgisine sunmak.
 • Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlemek ve dış müdürlük evrakları  zimmetle ilgili müdürlüğe teslim etmek.
 • Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılmasını sağlamak.
 • Müdür tarafından havale edilen evrakları ilgili personele zimmetle teslim etmek.
 • Müdür tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, tutanakları, kayıtları, resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak yazmak.
 • Standart Dosya Planına göre müdürlükte dosyalama sistemi oluşturmak. Birime gelen yazışmalar ile birim tarafından üretilen yazışmaların paraflı nüshalarını Standart Dosya Planına uygun olarak arşivlemek.  
 • Belediyemize ait faturaların (su, elektrik, doğalgaz, vb.) ödemelerini yapmak.
 • Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.


Telif Hakkı © 2020 ..:: T.C. Arifiye Belediyesi Resmi Web Sitesi ::... Tüm Hakları Saklıdır.

Adres: Arifbey Mah. Atatürk Cad. No:247 54580 Arifiye / SAKARYA Tel: 0264 2291010 Fax: 0264 2291012 E-Posta: bilgi @ arifiye.bel.tr
Bu web sitesi en iyi Microsoft Internet Explorer (v7.0 ve üzeri), Mozilla Firefox (v3.0 ve üzeri), Google Chrome (v7.0 ve üzeri) tarayıcılarıyla görüntülenir.